الدراسة

 

science économique

semestre : 1

M 1 : ( langue et communication 1 & méthodologie )

-langue et communication 1                         telecharger

- méthodologie du travail                                                  telecharger

M 2 : (  économie 1 )

- introduction a l'économie                                              telecharger

-micro 1                                                         telecharger

M 3 : ( introduction aux sciences de gestion

-économie et organisation de l'entreprise     telecharger

-comptabilité générale                                  telecharger

M 4 : ( méthodes quantitatives 1 )

-analyse math 1                                             telecharger

- statistiques descriptives                               telecharger


العلوم القانونية

قريبا